Có con bạn thân dâm lắm chuốc mình say là đè ra chịch

Có con bạn thân dâm lắm chuốc mình say là đè ra chịch – Toàn là chơi chiêu này không ah, chứ bình thường đâu cho chịch.