Đang đi chơi công viên mà nunglon quá nhờ ngiu móc hộ