Em rau Môi mọng nước ăn kem mút sáng sớm, nhìn rớt rãi