Sư thầy tu thành chính quả địt e nó khóc thét lun

Nhìn Sư Thầy Phang Em nó mà thương, Phang xong lại dỗ, mà chắc em nó khóc vì sung sướng