Vợ thằng Bạn

Có câu chỉ có vợ thằng khác mới làm ta hứng thú, nay gạ vợ thằng bạn chịch, nhìn hàng em nó đúng là hết nước chấm.